Moneyguru24

REGLER OCH VILLKOR

Inledning

Den här webbplatsen (MoneyGuru24.com) ägs av MoneyGuru SIA (registrerad i Lettlands företagsregister, med organisationsnummer 41503072001), vars registrerade adress är: Calispurva gatan 27, Balozi, Latvia, LV-2128.
I dessa regler och villkor för användning syftar ”vi”, ”vår” och ”oss” på MoneyGuru24.com och ”du” och ”din” syftar på alla personer som besöker och använder den här webbplatsen.

1. Allmänt

1.1. Regler och villkor reglerar användningen av den här webbplatsen. Genom att använda den här webbplatsen godkänner du dessa regler och villkor i sin helhet.

1.2. En person som inte godkänner dessa regler och villkor rekommenderas inte att använda den här webbplatsen.

1.3. För att använda den här webbplatsen måste du vara minst 18 år gammal.

1.4. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa regler och villkor utan att ge föregående information. Ändringar i regler och villkor träder i kraft från och med det datum som de publicerades på den här webbplatsen. Din fortsatta användning av den här webbplatsen bekräftar ditt godkännande av dessa regler och villkor.

2. Vår tjänst

2.1. Vi tillhandahåller en oberoende tjänst på nätet som gör det möjligt för dig att söka och jämföra information om lån som tillhandahålls av tredje part och finns upplagd på vår webbplats. Vår jämförelsetjänst är gratis att använda. Vi tar inte ut några avgifter eller provisioner för produkterna eller tjänsterna som du jämför. Vår tjänst presenterar dig för tredje parter som tillhandahåller lån och andra finansiella tjänster. Vi får betalt genom att ta ut en avgift och/eller provision från tredjepartsföretagen som tillhandahåller de finansiella tjänsterna.

2.2. Inget på den här webbplatsen är eller ska betraktas som finansiella råd, rekommendationer eller intygande från vår sida att välja någon finansiell tjänst som det hänvisas till på den här webbplatsen. Informationen på den här webbplatsen är endast avsedd för att ge allmän information så att du kan välja den finansiella tjänst som du anser passa dina behov. Du måste alltid kontrollera lämpligheten, tillräckligheten och ändamålsenligheten för den finansiella tjänst som du är intresserad av.  Vi föreslår att du ber om oberoende professionellt råd innan du införskaffar någon finansiell tjänst.

2.3. Inget på den här webbplatsen är eller ska betraktas som ett erbjudande om att sälja någon särskild finansiell tjänst till dig eller ingå ett kontrakt med dig gällande någon finansiell tjänst.  

2.4. Vi brukar tillhandahålla oavbruten åtkomst till den här webbplatsen. Vi garanterar inte oavbruten tillgänglighet till den här webbplatsen i händelse av någon skada eller andra omständigheter som inte är relaterade till oss. Vi förbehåller oss rätten att när som helst stänga av, begränsa eller avbryta din åtkomst till den här webbplatsen.

2.5. Vi förbehåller oss rätten att ändra, radera, redigera, modifiera, lägga till eller ta bort information, material, innehåll eller data som visas på den här webbplatsen utan att meddela dig om det i förväg.  

3. Tillåten användning

3.1. Du får endast använda den här webbplatsen för privata, icke-kommersiella ändamål. Den här webbplatsen får endast användas av dig som privatperson eller av dig som företag för att på egen hand söka efter finansiella tjänster. All annan användning av den här webbplatsen som inte är för privata, icke-kommersiella ändamål är strikt förbjuden.

Du får inte använda den här webbplatsen:

3.2.1. På något olagligt, brottsligt eller kommersiellt sätt.

3.2.2. För att skada, utnyttja, hota, kränka, smäda, förlämpa eller trakassera någon annan person, eller på ett sätt som inkräktar på en annan persons integritet. Du får inte heller agera på ett sätt som vi anser vara motbjudande, aggressivt, förhatligt, oanständigt, olämpligt, stötande, oacceptabelt, diskriminerande eller skadligt.

3.2.3. För att skapa, kontrollera, bekräfta, uppdatera, modifiera eller ändra din egen eller någon annan persons databaser, register eller kataloger.

3.2.4. För att ändra, modifiera, manipulera eller använda dig av “reverse engineering” någonstans på den här webbplatsen.

3.2.5. På ett sätt som enligt oss stör eller orsakar en orimligt och oproportionerligt stor börda på våra tekniska system och kommunikationer.

3.2.6.Genom att använda automatiserad mjukvara, process, program, robot, “web crawlers”, spindlar, “data mining”, “trawling” eller annan automatiserad mjukvara, program eller system som läser av sidor.

4. Immateriella rättigheter

4.1. Information, innehåll, material eller data som visas på den här webbplatsen tillhör oss, våra licensgivare eller de finansiella tjänsteleverantörerna. Du kan för privat bruk temporärt skriva ut, kopiera, ladda ner eller lagra utdrag av information, innehåll, material eller data som visas på den här webbplatsen, tillåtet med följande villkor:

4.1.1. Information, innehåll, material eller data som visas på den här webbplatsen får inte användas för kommersiella ändamål och får inte utnyttjas i något kommersiellt syfte utan vårt skriftliga medgivande.

4.1.2. Du får inte använda någon automatiserad mjukvara, process, program, robot, “web crawler”, spindel, “data mining”, “trawling” eller någon annan automatiserad mjukvara eller process eller något program eller system som läser av sidor.

4.1.3. Information får inte säljas eller föras vidare till tredje part.

4.1.4. Kopian måste ange alla meddelanden om upphovsrätt och immateriella rättigheter som finns på den här webbplatsen. Du får inte modifiera pappret eller de digitala kopiorna som har någon sådan information eller sådant innehåll, material eller data.

4.1.5. Vi, våra licensgivare eller finansiella tjänsteleverantörer måste erkännas som författare till sådan information eller sådant innehåll, material eller data.

4.2. Alla rättigheter på MoneyGuru24.com ägs av oss.

5. Begränsning av vårt skadeståndsansvar

5.1. Vi strävar efter att säkerställa att informationen på den här webbplatsen är uppdaterad och korrekt – Vi åtgärdar inkorrekt och felaktig information så fort som möjligt efter att de har kommit till vår kännedom.

5.2. Vi kan inte hållas ansvariga eller skyldiga för någon förlust eller skada som du har åsamkats i samband med att du har inhämtat information, innehåll, material eller data från tredje part som visas på den här webbplatsen eller på någon av tredje parts webbplatser. Vi varken kontrollerar, övervakar, granskar, verifierar, godkänner eller varnar dig om att sådan information, innehåll, material eller data kan vara inkorrekt, ofullständig eller föråldrad. Det är din skyldighet att kontrollera att information, innehåll, material eller data är tillförlitlig, fullständig, korrekt och aktuell.

5.3. Inga synpunkter, åsikter, råd, recensioner, bedömningar eller kommentarer på den här webbplatsen eller på någon av tredje parts webbplatser som är skapade av tredje part (innefattar användarinnehåll) representerar våra synpunkter, åsikter, råd, recensioner eller bedömningar. Du kan inte förlita dig på sådan information och den är inte kontrollerad, övervakad, granskad, verifierad eller intygad av oss. Vi är inte ansvariga eller skyldiga för någon förlust eller skada som du kan drabbas av eller åsamkas på grund av synpunkter, åsikter, råd, recensioner, bedömningar eller kommentarer när det gäller deras exakthet, sanningsenlighet eller fullständighet. 

5.4. Vi ger ingen försäkran eller garanti att den här webbplatsen, tredje parts webbplatser eller annan information, innehåll, material eller data på den här webbplatsen eller någon av tredje parts webbplatser är fria från virus, spionprogram, skadlig programvara, trojaner, maskar, logiska bomber eller något annat som kan skada, infektera eller förstöra någon teknologi. Vi föreslår att du använder ett lämpligt antivirusprogram. Vi är inte ansvariga eller skyldiga för någon förlust eller skada som du åsamkas eller drabbas av från tredje part på grund av någon av de anledningar som har angivits ovan.  

5.5. Vi är inte ansvariga eller skyldiga för någon förlust eller skada som du åsamkas eller drabbas av i samband med användning av den här webbplatsen, som orsakas av någon händelse som ligger bortom vår kontroll inklusive elektronisk överföring av information, innehåll, material och data över internet samt avlyssning eller dekryptering av denna information från andra.

5.6. Vi är inte ansvariga eller skyldiga för någon direkt förlust eller skada som du kan drabbas av eller åsamkas i samband med användning av den här webbplatsen (inklusive förlust av förväntade besparingar, förlust av verksamhet eller affärsmöjligheter, eller förlust av vinst eller inkomst) eller för annan förlust eller skada som du drabbas av eller åsamkas i samband med att du använder den här webbplatsen.  

6. Ansvarsfriskrivning

6.1. Var god uppmärksamma att information och beskrivningar av produkter och tjänster på den här webbplatsen kanske inte representerar fullständiga beskrivningar av alla de funktioner samt regler och villkor som gäller för finansiella produkter och tjänster och inte är en fullständig lista över dina lånalternativ. Du måste se till att du noggrant läster igenom alla funktioner samt regler och villkor för den finansiella produkten eller tjänsten innan du ansöker om skaffa den.

6.2. Om du ansöker om någon finansiell produkt eller tjänst kommer du att teckna avtal med en tredje part (en bank eller någon annan långivare) som förser dig med den finansiella produkten eller tjänsten enligt deras egna regler och villkor. Det är ditt personliga ansvar att läsa, förstå och godkänna dessa regler och villkor innan du tecknar ett avtal för att få tillgång till en finansiell produkt eller tjänst. Vi är inte ansvariga eller skyldiga för någon förlust eller skada som du åsamkas eller drabbas av på grund av de regler och villkor för finansiella produkter eller tjänster som regleras i ett kontrakt som du har ingått med tredje part.

6.3. Din användning av någon av tredje parts webbplatser regleras av den webbplatsens regler och villkor. Sådana regler och villkor gällande användning samt sekretess skiljer sig från dessa regler och villkor. Det är ditt ansvar att läsa, förstå och godkänna reglerna och villkoren som gäller för tredje parts webbplats innan du använder den webbplatsen. Vi är inte ansvariga eller skyldiga för någon skada eller förlust som du åsamkas eller drabbas av på grund av reglerna och villkoren som gäller för tredje parts webbplats.

6.4. Inga synpunkter, åsikter, råd eller assistans som du får eller tar emot från en tredje part efter att du har använt den här webbplatsen representerar våra synpunkter, åsikter, råd eller assistans och dessa har inte kontrollerats, övervakats, granskats, verifierats eller godkänts av oss.  Vi varken godkänner, rekommenderar eller tar något som helst ansvar för någon tredje part som förser dig med några synpunkter, åsikter, råd eller assistans. Vi är inte ansvariga eller skyldiga för någon förlust eller skada som du åsamkas eller drabbas av i samband med sådana synpunkter, åsikter, råd eller assistans som du får av tredje part när det gäller deras riktighet, sanningsenlighet eller fullständighet.

6.5. Uppmärksamma att den här webbplatsen tillhandahåller information om en mängd olika finansiella produkter eller tjänster, men att det kan finnas andra tillgängliga produkter eller tjänster på marknaden som inte visas på den här webbplatsen och som kanske är mer passande eller lämpliga för dina behov än de som visas på den här webbplatsen.

7. Dina skyldigheter

7.1. Du måste vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder (inklusive använda lämpligt antivirusprogram) för att försäkra dig om att all information samt allt innehåll, material eller data som du sörjer för är fri från virus, spionvara, skadlig programvara, trojaner, maskar, logiska bomber och annat som kan infektera, skada eller förstöra någon del av den här webbplatsen, tredje parts webbplatser eller annan teknologi.

7.2. Du måste kontrollera och försäkra dig om att all information samt allt innehåll, material eller data som du sörjer för på den här webbplatsen är korrekt, fullständig, riktig och att den inte är missledande samt att du uppvisar alla relevanta uppgifter.  Vi kan inte hållas ansvariga eller skyldiga för någon förlust eller skada som du åsamkas eller drabbas av om någon av den information eller det innehåll, material eller data som du förser den här webbplatsen med inte är korrekt, fullständig eller riktig eller om den är missledande eller om du inte har uppvisat alla relevanta uppgifter.

7.3. Innan du införskaffar någon produkt eller tjänst från tredje part måste du kontrollera all den information eller det innehåll, material eller data som den tredje parten har om dig och säkerställa att den här korrekt, fullständig, riktig och att den inte är missledande och att du har uppgett alla relevanta uppgifter. Det är ditt ansvar att upptäcka och rätta till alla misstag eller fel i denna information eller detta innehåll, material eller data som du har lämnat till tredje part innan du införskaffar någon produkt eller tjänst. Misslyckande att göra så kan göra produkten eller tjänsten som tillhandahålls av tredje part ogiltig. Vi kan inte hållas ansvariga eller skyldiga för någon förlust eller skada som du åsamkas eller drabbas av om någon information eller något innehåll, material eller data som finns om dig hos tredje part inte är korrekt, fullständig och riktig eller om den är missledande eller om du inte har visat upp relevanta uppgifter.

7.4. Du godkänner att du har ansvar jämte oss gällande skada, förlust, fordringar, krav, skadestånd eller kostnader (inklusive rimliga rättskostnader) som vi åsamkas eller drabbas av på grund av eller i samband med din användning av den här webbplatsen.

 

MoneyGuru SIA, Address: Cālīšpurva street 27, Baloži, Latvia, LV-2128
Registration number: 41503072001 Bank: Swedbank AS, E-mail: partner@moneyguru24.com
Copyright © MoneyGuru 2012-2022. All rights reserved.

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår användning av kakor.